“Milletlerarası Tahkim Ücret Tarifesi Hakkında Tebliğ” Resmi Gazete’de yayımlandı

Adalet Bakanlığının “Milletlerarası Tahkim Ücret Tarifesi Hakkında Tebliğ” Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Milletlerarası Tahkim Kanunu uyarınca, taraflarla hakem veya hakem kurulu arasında ücretin belirlenmesi konusunda anlaşmaya varılamaz veya tahkim anlaşmasında ücretin belirlenmesine ilişkin herhangi bir hüküm bulunmazsa ya da taraflarca bu konuda yerleşmiş milletlerarası kurallara veya kurumsal tahkim kurallarına yollama yapılmamışsa, hakem veya hakem kurulunun alacağı ücret hususunda bu tebliğ hükümleri uygulanacak.

Hakemlerden birinin, bu tebliğde düzenlenmeyen herhangi bir nedenle görevinin sona ermesiyle hukuki veya fiili sebeplerle görevini zamanında yerine getirememesi nedeniyle çekilmesi veya tarafların bu yönde anlaşmalarıyla hakemlik yetkisinin sona ermesi durumunda ve konusu parayla değerlendirilemeyen işlerde bu tebliğ hükümleri geçerli olacak.

Tahkim davasının açıldığı tarihten itibaren nihai hakem kararı verilinceye kadar yapılan davayla ilgili iş ve işlemler karşılığında hakemler ücret alırken, hakem kararının düzeltilmesi, yorumlanması veya tamamlanması halleri ek ücreti gerektirmeyecek.

Hakem kurulu başkanının ücreti, hakemlerden her birine ödenecek hakem ücretinin yüzde on fazlası olarak hesaplanacak.

Ücretin kısmen hak edilmesi ve ücret ödenmeyecek haller, Milletlerarası Tahkim Kanunu’nun ilgili maddelerine göre düzenlenecek.

Hakem veya hakem kurulunca kısmi karar verilmesi halinde ücret, kısmi karar konusu uyuşmazlığın değerine göre belirlenecek ve kısmi kararın, nihai karar olarak verilmesi halinde ücret tablosunda yazılı ücretin tamamına hükmedilecek.

Hakemlik ücreti tahkim yargılamasının sona ermesiyle hak edilecek ve ücret tablosuna göre belirlenecek ücret, hakemler arasında paylaştırılacak.

Tebliğe göre verilecek ücretler, şu ücret tablosuna göre hesaplanacak:

Anlaşmazlık Konusu Değer Tek Hakem Ücreti 3 veya Daha Fazla Sayıda Hakem ücreti
İlk gelen 500.000,00 TL için % 5 % 8
Sonra gelen 500.000,00 TL için % 4 % 7
Sonra gelen 1.000.000,00 TL için % 3 % 6
Sonra gelen 3.000.000,00 TL için % 2 % 4
Sonra gelen 5.000.000,00 TL için % 1 % 2
10.000.000,00 TL’den yukarısı için % 0,1 % 0,2

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir